biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Audyt efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Strona główna Oferta Audyt efektywności energetycznej i białe certyfikaty

Białe Certyfikaty – co to takiego?

Art. 30. 1. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o …

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii finalnej w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Dokumenty te nakładają na dane podmioty gospodarcze indywidualne metody postępowania, mające na celu uzyskanie odpowiednich oszczędności mediów cieplnych w danym roku.

Konkretny pułap oszczędności, który należy uzyskać, wskazuje przeprowadzony audyt efektywności energetycznej.

W celu wywiązania się z powyższego obowiązku, każda firma musi przedstawić Białe Certyfikaty, które przedstawiają sposób zarządzania gospodarką cieplną oraz poczynione oszczędności.

Dokumenty te mają również status praw majątkowych i są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie cieplnej.

Białe Certyfikaty = Świadectwa Efektywności Energetycznej (ŚEE)

Białe Certyfikaty – to pieniądze dla przedsiębiorstwa

Białe Certyfikaty – podstawa prawna

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
 • Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku obowiązującej od 1 października 2016 roku. – Art. 36. ust. 1.
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.
 • Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 roku.

Białe certyfikaty – wymagania

Białe Certyfikaty mogą otrzymać przedsiębiorstwa dla:

 • Przedsięwzięć generujących oszczędność energii finalnej min 10 toe (tona oleju ekwiwalentnego) średnio w ciągu roku.

  1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh

 • Przedsięwzięć zakończonych po 1 stycznia 2014 r.

Ważne

Dla przedsięwzięć zakończonych po 01.01.2014 r. o białe certyfikaty można się ubiegać do 30 września 2017r.

Przedsięwzięcia za które nie przysługuje ŚEE

 • Przedsięwzięcia generujące oszczędność energii finalnej mniejsze od 10 toe średnio w ciągu roku.
 • Projekty na które przyznano premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 • Jeżeli na przedsięwzięcie przyznano pomoc inwestycyjną i przyznanie tego świadectwa spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie lub te przedsięwzięcia.
 • Zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązku z art.10 ust.1 ustawy EE.
 • Określonych w oświadczeniu o którym mowa w art. 15 ust. 1 – (odbiorca przemysłowy)

Rodzaje przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z Art. 19. ust. 1. ustawy z dnia 20.05.2016.

1.
2.
3.
4
5
6
1.

Izolacja instalacji przemysłowych

2.

Przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.

3.

Modernizacja lub wymiana:

 • oświetlenia,
 • urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych,
 • lokalnych sieci ciepłowniczych
  i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 • modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego;

4

Odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych

5

Ograniczenie strat:

 • związanych z poborem energii biernej,
 • sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego,
 • na transformacji,
 • w sieciach ciepłowniczych,
 • związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych.

6

Stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zamieszczony jest w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.