biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Strona główna Oferta Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – AEP

 

Uwaga! 30 września 2017r. minął termin przeprowadzenia obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw!

Nie zdążyłeś z wykonaniem obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa? A
może nie jesteś pewien, czy podlega ono temu wymogowi? Masz jeszcze szansę
zminimalizować lub uniknąć kary za niewykonanie audytu w terminie!
Jak podkreśla Justyna Pawlińska z biura prasowego URE – “Karze pieniężnej podlega ten, kto nie przeprowadza audytu, a nie ten, kto nie przedkłada zawiadomienia. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy” (Źródło)
Urząd Regulacji Energetyki rozpoczyna już procedurę werayfikacji, które przedsiębiorstwa wywiązały się z tego obowiązku. Uwaga – za niedopełnienie tego obowiązku grożą dotkliwe kary! “Warto zatem nie bagatelizować obowiązku wykonania audytu energetycznego i od samego początku podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka nałożenia na niego kary pieniężnej przez prezesa URE, niezależnie czy przedsiębiorca zdążył z jego terminową realizacją, czy w ogóle tego obowiązku nie wykonał” (Artykuł)
Zapraszamy do współpracy – wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Gwarantujemy profesjonalizm, sprawną realizację i spełnienie wszystkich ustawowych wymagań. Masz pytania o audyt energetyczny? Zastanawiasz się jak go przeprowadzić lub czy podlegasz pod ten obowiązek? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Powiemy Ci, czym jest audyt energetyczny, i co się z nim wiąże.

Z czego wynika obowiązek wykonania AEP:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
 • Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku obowiązującej od 1 października 2016 roku. – Art. 36. ust. 1.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. – Rozdział 7 – Mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Cele audytu energetycznego

 • Przeprowadzenie szczegółowej rewizji zużycia mediów energetycznych, reprezentujących min 90% całkowitego zużycia ciepła związanego
  z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Wykonanie niezbędnych pomiarów i inwentaryzacji w przypadku braku dostępnych danych.
 • Zgromadzenie informacji o możliwych do realizacji projektów oszczędności energii.
 • Przeprowadzenie dokładnych i weryfikowalnych obliczeń proponowanych projektów poprawy efektywności cieplnej.

Podmioty objęte obowiązkiem AEP

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. obliguje do przeprowadzenia audytu dla tzw. dużych przedsiębiorstw.

 • Dotyczy przedsiębiorstw, które w ostatnich z dwóch lat obrotowych przekroczyły którykolwiek z poniższych wskaźników.
 • W przypadku firm działających krócej niż rok, dane finansowe i zatrudnienie za ostatni udokumentowany okres.

Zatrudnienie
>250
pracowników

Roczny obrót
>50
mln EUR

Suma bilansowa
>43
mln EUR

W roku obrotowym 2015 lub 2016 średnioroczne zatrudnienie przelicza się na pełne etaty.

W roku obrotowym 2015 lub 2016. PLN->EUR wg kursu NBP w ostatnim dniu roku obrotowego.

W roku obrotowym 2015 lub 2016. PLN->EUR wg kursu NBP w ostatnim dniu roku obrotowego.

Źródło: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004

Podmioty zwolnione z wykonania AEP

 • posiadające system zarządzania gospodarką cieplną zdefiniowany w Polskiej Normie PN-EN ISO 50001,
  lub
 • Mające system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Uwaga: Podmioty są zwolnione jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Źródło: Ministerstwo energii – Efektywność energetyczna

Ważne terminy dla AEP

 • Pierwszą kontrolę podmioty zobowiązane są wykonać w terminie 12 mc od wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r., tj. do dnia 30 września 2017 roku.
 • Procedurę należy wykonywać co 4 lata.
 • Realizację AEP należy zgłosić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.
  Ważne! Należy załączyć informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach mediów cieplnych, będących rezultatem przeprowadzonego audytu.
 • AEP oraz dane związane z kontrolą, należy przechowywać przez okres 5 lat, do celów kontrolnych.

Źródło: URE

Kary za niewykonanie AEP
Forma AEP
Zakres AEP
Kto może wykonać AEP?
Kary za niewykonanie AEP

Należy mieć świadomość, że za brak wykonania Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa, grozi kara do wysokości:

5% przychodu

osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Przykładowa kara za niedopełnienie obowiązku, dla najmniejszych z dużych przedsiębiorstw, może wynieść nawet ok 10 mln PLN. Dla przedsiębiorstw o większych obrotach, kara będzie proporcjonalnie większa.

Forma AEP

Audyt należy zrealizować w oparciu o ustawę z dnia 20 maja 2016 r., powiązane z nią rozporządzenia, oraz powinno się zastosować poniższe wytyczne:

 • Standard ISO 50001
 • Norma PN-EN 16247
 • Dobre praktyki inżynierskie
 • Opracowania branżowe

Zakres AEP

 • Należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc
 • Powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo
 • Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta

Źródło: URE

Kto może wykonać AEP?

 • Podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu
 • Ekspert audytowanego przedsiębiorcy, jeżeli nie jest on bezpośrednio zaangażowany w audytowaną działalność tego przedsiębiorcy.

W praktyce pracownik firmy, nie będzie mógł wykonać Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa – interpretacja Ministerstwa Energi.

Źródło: URE