biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Przeglądy, konserwacja oraz serwis stacji i rozdzielni SN

0 Strona główna 0 OFERTA 0 Przeglądy, konserwacja oraz serwis stacji i rozdzielni SN

Wymagania prawne

Zgodnie z art. 62 pkt. 1 ust 2 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane (w tym stacje transformatorowe) „powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego […] kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”.

Prawodawca narzuca taki wymóg na właścicieli i zarządców stacji transformatorowych, jednak oni sami ustalają terminy oraz zakres przeprowadzania czynności kontrolnych instalacji elektrycznej. Najczęściej kierujemy się przy tym instrukcjami udzielonymi przez ubezpieczyciela oraz lokalnymi warunkami pracy urządzeń elektrycznych.

W świetle wymogów prawnych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy usługi przeglądu, konserwacji oraz eksploatacji stacji i transformatorowych oraz rozdzielni SN. Wykonujemy zarówno kontrolny przegląd (sprawdzenie stanu połączeń, ocena wizualna, pomiar rezystancji izolacji), jak i pełne pomiary stanu aparatury i urządzeń.

konserwacja trafo i rozdzielnic

Oferujemy

  • Pomiary rezystancji uziemień roboczych i odgromowych oraz izolacji,
  • Kontrola transformatora – poziom oleju, wielkość obciążenia, stan izolatorów i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz pomocniczej,
  • Sprawdzenie stanu połączeń (w tym pomiar termowizyjny),
  • Badania ochrony przeciwporażeniowej,
  • Próby funkcjonalnej EAZ,
  • Sprawdzenie działania łączników,
  • Oczyszczanie izolatorów, głowic kablowych i aparatury,
  • pomiar jakości oświetlenia pomieszczenia,
  • Inwentaryzacja wyposażenia przeciwporażeniowego,
  • Przegląd stanu i kompletności oznaczeń ostrzegawczych oraz dokumentacji.
Jeżeli nie ma na liście usług, na których Państwu zależy, prosimy o kontakt.