biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

0 Strona główna 0 OFERTA 0 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – AEP

 

Uwaga! 30 września 2017r. minął termin przeprowadzenia obowiązkowego Audytu Energetycznego Przedsiębiorstw!

Nie zdążyłeś z wykonaniem obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa? A może nie jesteś pewien, czy podlega ono temu wymogowi? Masz jeszcze szansę zminimalizować lub uniknąć kary za niewykonanie audytu w terminie! Jak podkreśla Justyna Pawlińska z biura prasowego URE – “Karze pieniężnej podlega ten, kto nie przeprowadza audytu, a nie ten, kto nie przedkłada zawiadomienia. Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli zakres naruszeń jest znikomy” (Źródło) Urząd Regulacji Energetyki rozpoczyna już procedurę werayfikacji, które przedsiębiorstwa wywiązały się z tego obowiązku. Uwaga – za niedopełnienie tego obowiązku grożą dotkliwe kary! “Warto zatem nie bagatelizować obowiązku wykonania audytu energetycznego i od samego początku podjąć działania mające na celu zmniejszenie ryzyka nałożenia na niego kary pieniężnej przez prezesa URE, niezależnie czy przedsiębiorca zdążył z jego terminową realizacją, czy w ogóle tego obowiązku nie wykonał” (Artykuł) Zapraszamy do współpracy – wykonamy dla Ciebie audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Gwarantujemy profesjonalizm, sprawną realizację i spełnienie wszystkich ustawowych wymagań. Masz pytania o audyt energetyczny? Zastanawiasz się jak go przeprowadzić lub czy podlegasz pod ten obowiązek? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej! Powiemy Ci, czym jest audyt energetyczny, i co się z nim wiąże.

Z czego wynika obowiązek wykonania AEP:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE.
 • Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku obowiązującej od 1 października 2016 roku. – Art. 36. ust. 1.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. – Rozdział 7 – Mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Cele audytu energetycznego

 • Przeprowadzenie szczegółowej rewizji zużycia mediów energetycznych, reprezentujących min 90% całkowitego zużycia ciepła związanego
  z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 • Wykonanie niezbędnych pomiarów i inwentaryzacji w przypadku braku dostępnych danych.
 • Zgromadzenie informacji o możliwych do realizacji projektów oszczędności energii.
 • Przeprowadzenie dokładnych i weryfikowalnych obliczeń proponowanych projektów poprawy efektywności cieplnej.

Podmioty objęte obowiązkiem AEP

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. obliguje do przeprowadzenia audytu dla tzw. dużych przedsiębiorstw.

 • Dotyczy przedsiębiorstw, które w ostatnich z dwóch lat obrotowych przekroczyły którykolwiek z poniższych wskaźników.
 • W przypadku firm działających krócej niż rok, dane finansowe i zatrudnienie za ostatni udokumentowany okres.

Zatrudnienie
>250
pracowników

Roczny obrót
>50
mln EUR

Suma bilansowa
>43
mln EUR

W roku obrotowym 2015 lub 2016 średnioroczne zatrudnienie przelicza się na pełne etaty.

W roku obrotowym 2015 lub 2016. PLN->EUR wg kursu NBP w ostatnim dniu roku obrotowego.

W roku obrotowym 2015 lub 2016. PLN->EUR wg kursu NBP w ostatnim dniu roku obrotowego.

Źródło: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02.07.2004

Podmioty zwolnione z wykonania AEP

 • posiadające system zarządzania gospodarką cieplną zdefiniowany w Polskiej Normie PN-EN ISO 50001,
  lub
 • Mające system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)

Uwaga: Podmioty są zwolnione jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Źródło: Ministerstwo energii – Efektywność energetyczna

Ważne terminy dla AEP

 • Pierwszą kontrolę podmioty zobowiązane są wykonać w terminie 12 mc od wejścia w życie ustawy z dnia 20 maja 2016 r., tj. do dnia 30 września 2017 roku.
 • Procedurę należy wykonywać co 4 lata.
 • Realizację AEP należy zgłosić Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie do 30 dni od jego zakończenia.
  Ważne! Należy załączyć informacje o możliwych do uzyskania oszczędnościach mediów cieplnych, będących rezultatem przeprowadzonego audytu.
 • AEP oraz dane związane z kontrolą, należy przechowywać przez okres 5 lat, do celów kontrolnych.

Źródło: URE