biuro@bems.pl
ul. płk Stanisława Dąbka 8, 30-732 Kraków
+48 511 748 566

RODO

0 Strona główna 0 RODO

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzeni Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”, “ORODO”, “GDPR” lub “Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) przysyłam informację o celu i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę BEMS Sp. z o.o. (w skrócie BEMS) oraz o przysługujących Państwu prawach związanych
z przetwarzaniem przedmiotowych danych.

Administratorem danych osobowych jest firma BEMS Sp. z o.o. e-mail: biuro@bems.pl, www.bems.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych:

W celu świadczenia usług związanych z działalnością firmy BEMS, w tym przy realizacji umów zawartych pomiędzy Państwem a BEMS oraz pomiędzy Państwem a firmami dla których BEMS świadczy usługi w ramach wspólnych zadań, zleceń i umów.

Szczególnie w celu realizacji usług, w ramach udzielonych zleceń i umów lub w ramach udzielonych pełnomocnictw dla firmy BEMS lub ich przedstawicieli, Państwa dane mogą być zbierane, przetwarzane i przekazywane w związku z występowaniem w Państwa imieniu i podejmowania wszelkich czynności
w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych 
przed instytucjami, organami administracji rządowej i samorządowej, dysponentami mediów oraz instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi w zakresie niezbędnym do załatwienia spraw formalno-prawnych związanych z prowadzonymi zleceniami, usługami, umowami. Zastrzega się, że dane osobowe mogą być udostępnione instytucjom, upoważnionym z mocy prawa. Przetwarzanie danych  osobowych może również wiązać się z potrzebą kontaktu z Państwem, oraz dla obsługi księgowej i bankowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych może w niektórych przypadkach utrudnić wykonanie oczekiwań i zobowiązań realizowanych przez BEMS,
a w szczególności wynikających z prowadzonej korespondencji i 
kontaktów. Dodatkowo dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom realizującym dostawę towaru lub usług związanych z realizacją zadań realizowanych przez BEMS, jednak jedynie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji tych zadań. Dostęp do Państwa danych osobowych wewnątrz firmy BEMS będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy lub osoby szczególnie upoważnieni
i tylko w niezbędnym 
zakresie. W celu wypełnienia obowiązków prawnych, ciążących na BEMS dane mogą być przetwarzane w związku z ewentualną  umową zawartą pomiędzy Państwem a BEMS. Dodatkowo zastrzega się, że w celu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BEMS, takich, jak utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych z reprezentowanym przez daną osobę podmiotem, prowadzenie marketingu przez BEMS, w odniesieniu również do Klientów – osób fizycznych a także, rozpatrywanie reklamacji, dochodzenia ewentualnych roszczeń dane mogą być przetwarzane lub  udostępniane podmiotom współpracującym z BEMS. 

Źródło Państwa danych: BEMS przetwarza Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa (np. dane podane we wszelkiego rodzaju korespondencji elektronicznej i telefonicznej), pośrednio od osób i firm z którymi Państwo współpracujecie, a które są upoważnione do dalszego udostępniania Państwa danych, a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG oraz źródła o ograniczonym dostępie, np. BIG, KRD, ewidencje budynków i działek, a także urzędy, dysponenci mediów i instytucje. 

Kategorie danych: BEMS może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania, tytuły zawodowe, opisy stanowiska firmowego, nazwa firmy, miejsce pracy), 

b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej),

c) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON),

d) dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności, nr kont bankowych),

e) dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów, nazwy firm, instytucji),

g) dane komunikacyjne (np. dane dotyczące prowadzonej z Państwem komunikacji),

i) dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK)

Czas przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane nie dłużej niż to konieczne do realizacji usług przez BEMS. Zastrzega się, że udostępnione przez Państwa dane zostaną zachowane w sposób drukowany lub elektronicznie, w tym w wiadomościach e-mail, bilingach, wizytówkach, oświadczeniach, umowach, zleceniach, zaświadczeniach, pełnomocnictwach, fakturach, kopiach dokumentów w tym kopiach dokumentacji projektowo-kosztorysowej i innych dokumentach zgodnie ze świadczonymi usługami przez BEMS. Dodatkowo zastrzega się, że Państwa dane będą zachowane również w celach księgowych, bankowych lub dochodzenia praw i roszczeń przysługujących BEMS.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
np. Sądy, 
Urzędy, Instytucje, szczególnie w zakresie koniecznym do realizacji usług świadczonych przez BEMS,

b) podmioty, którym BEMS powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące i archiwizujące dokumenty, 

c) banki, firmy obsługi księgowej i kadrowej, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku
z  realizacją 
stosunków gospodarczych łączących BEMS i Państwa (np. instytucje pośredniczące w realizacji umów) oraz na podstawie właściwych  przepisów prawa, biura informacji gospodarczej (KRD, BIG),

d) operatorzy płatności elektronicznych Visa, MasterCard, PayU, PayPal oraz inne podmioty prowadzące rozliczenia np. KIR, Swift, itd.,

e) podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, również poprzez zapisywanie danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych, poprzez zapisywanie bilingów telefonicznych,

f) podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,

g) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

h) zakłady ubezpieczeń,

i) pozostałe podmioty, wobec których wyraziliście Państwo zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych,

j) osoby lub firmy upoważnione do działania na rzecz i w imieniu BEMS.

Realizacja praw:

1. Przysługują Państwu prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b) prawo sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,

c) prawo usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) prawo do otrzymania od BEMS Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia Swoich danych osobowych do innego  administratora o ile jest to możliwe technicznie. W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane  uzyskanie od Państwa lub innej osoby dodatkowej zgody albo spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,

g) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

2. Zawarcie umowy, zleceń, realizacja usług, prowadzenie postępowań na Państwa zlecenie, powoduje, że podanie danych osobowych jest niezbędne do ich realizacji.

3. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez BEMS Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego.

4. Jednocześnie BEMS informuje, że wszystkie udzielone dotychczas przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz zgody na ich przetwarzanie pozostają w mocy.